Faham Mahdi Syi'ah dan
Ahmadiyah dalam Perspektif

oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 
PAHAM MAHDI SYI'AH                   (6/8)
oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.
 
Perpecahan Syi'ah Imamiyyah sesudah Ja'far as-Sadiq wafat,
semakin meluas dan perpecahan ini tampaknya berpangkal,
siapa di antara  enam  puteranya  yang  lebih  berhak
menggantikannya. Maka mulailah muncul sub-sub sekte baru
seperti: An-Nawusiyyah, yang memandang Ja'far  as-Sadiq
sebagai al-Qa'im atau al-Mahdi demikian pula halnya dengan
al-Musawiyah, pengikut Musa al-Kazim yang berkeyakinan bahwa
Musa tidak mati, ia hanya gaib saja dan akan kembali lagi ke
dunia, dan tidak akan ada lagi seorang imam sesudahnya. Oleh
karena itu, sekte yang terakhir ini disebut juga dengan
al-Qat'iyyah. Dalam bahasan ini akan  dibicarakan  dua
subsekte yang terpenting, dan keduanya mempunyai corak
kemahdian yang berbeda satu sama lain
 
1. SYI'AH ISMAILLIYYAH
 
Aliran ini dikenal pula dengan Syi'ah Sab'iyyah atau Syi'ah
Batiniyyah.  Disebut  demikian,  karena  pengikut sekte
berkeyakinan bahwa Imam yang ketujuh bagi mereka adalah
Isma'il atau karena pendirian mereka yang menyatakan bahwa
setiap yang lahir, pasti ada yang batin dan setiap ayat yang
turun pasfi ada Ta'wil atauTafsir Batiniyyah-nya.
 
Syi'ah Isma'iliyyah ini muncul sesudah tahun 200 H, menurut
penuturan al-Mahdi Lidinillah Ahmad yang mengutip pernyataan
al-Hakim dan kesepakatan para penulis Muslim, bahwa orang
yang mula-mula membangun mazhab ini ialah anak-anak orang
Majusi dan sisa-sisa pengikut aliran Huramiyyah.30 Mereka
dihimpun oleh suatu perkumpulan yang bekerja sama dengan
orang-orang yang ahli tentang Islam dan filsafat. Motif
mereka tidak lain, karena mereka ingin membuat tipu daya
guna merusak Islam dengan menyusupkan para propagandisnya
kedalam masyarakat Syi'ah yang masih awam, karena mereka iri
terhadap kejayaan Islam.31 Untuk pertama kalinya sekte ini
lahir di Irak, kemudian ia mengalihkan gerakannya ke Persia,
Khurasan, India, dan Turkistan. Di daerah-daerah tersebut,
ajaran-ajarannya bercampur dengan kepercayaan versi lama dan
pemikiran  Hindu.  Dalam  hubungan  ini  Fazlur Rahman
menjelaskan bahwa Syi'ah Isma'iliyyah ini giat berpropaganda
di sekitar abad II H/IX M - V H/XI M, sehingga ia pernah
menjadi aliran terkuat di dunia Islam, sejak dari Afrika
sampai ke India dengan mengobarkan revolusi sosial, melalui
asimilasi ide-ide dari luar terutama ide platonisme dan
gnostik.  Dari  sinilah sekte tersebut menyusun sistem
filsafat diatas mana dibangun suatu agama baru, setelah
merongrong struktur keagamaan ortodoks.32
 
Isma'il yang wafat mendahului ayahnya, diyakini keimamannya
melalui nas dari ayahnya, Ja'far as-Sadiq. Pengikut sekte
ini  mengingkari  kematiannya dan ia dipandang sebagai
al-Qa'im (yang bangkit) sampai ia menguasai bumi  dan
menegakkan urusan manusia. Sesudah Isma'il, jabatan imam
diteruskan oleh anaknya, Muhammad al-Maktum dan selanjutnya
jabatan  tersebut  diteruskan  oleh puteranya, Muhammad
al-Habib, kemudian oleh penggantinya, 'Abdullah al-Mahdi.
Dalam propagandanya ia mendapat sukses karena jasa Abu
'Abdullah  as-Syi'i,  sesudah  ia  lolos  dari  tempat
penahanannya  di Sijilmasah, ia dapat menguasai daerah
Kairuwan  dan  Magrib  (Afrika).  Dalam  perkembangan
selanjutnya, anak keturunan al-Mahdi ini akhirnya dapat
menguasai Mesir dan mendirikan dinasti Fatimiyyah.
 
Sesudah sekte ini merasa kuat posisinya, berakhirlah Imam
Mastur dan muncullah 'Abdullah ibn Muhammad al-Habib yang
mengaku sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan. Diantara sub
sektenya yang paling agresif adalah golongan Qaramitah yang
dipelopori oleh Hamdan ibn Qarmat dipenghujung abad ke-3 H/9
M.  Gerakannya  bertujuan, di bidang politik, membantu
berdirinya dinasti Fatimiyyah di Mesir, sedangkan di bidang
sosial, membangun masyarakat yang didasarkan atas asas
kebersamaan. Mereka hidup dalam suatu komune yang hampir
menyerupai sistem kehidupan masyarakat komunis. Kepercayaan
aliran ini terhadap al-Mahdi, tidak jauh berbeda dengan
keyakinan Syi'ah Isna 'Asyariyyah. Hanya saja pengikut sekte
Qaramitah ini menganggap Muhammad ibn Isma'il  sebagai
al-Mahdi atau al-Qa'im. Ia masih hidup dan tidak akan mati
serta akan kembali lagi ke dunia dan memenuhi bumi dengan
keadilan. Menurut keyakinan mereka, berita kemahdiannya
telah disampaikan oleh imam-imam pendahulunya.33
 
Selain aliran Qaramitah, muncul pula golongan Druziyyah,
yang dipimpin dan didirikan oleh ad-Durzi. Tampaknya aliran
ini rapat hubungannya dengan Syi'ah al-Hakimiyyah yang lahir
di masa al-Hakim bi Amrillah al-Fatimi yang memerintah Mesir
di tahun 386 H. Dialah yang didewa-dewakan sebagai tuhan.
Dalam hubungan ini, menurut salah satu riwayat, dia adalah
Hamzah ad-Durzi yang datang dari Persia ke Mesir, kemudian
membujuk  al-Hakim  agar  dirinya  diperbolehkan  untuk
mempropagandakan paham baru yaitu bahwa al-Hakim adalah
tuhan, sehingga manusia mau menyembahnya.34 Sangat boleh
jadi, ajaran tentang Hulul dan Tanasukh versi  aliran
Druziyyah ini, dipengaruhi oleh ajaran al-Hallaj (858 - 922
M), yang dalam konsep filsafat ketuhanannya, menjelaskan
bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat kemanusiaan (an-Nasut),
dan manusia pun memiliki sifat-sifat ketuhanan (al-Lahut).
Kemudian ajaran ini oleh ad-Durzi diterapkan pada diri
al-Hakim yang dipropagandakan sebagai tuhan.
 
Doktrin esoteris ciptaan Syi'ah Batiniyyah yang inovatif,
terutama  dalam  menginterpretasikan ayat-ayat al-Quran,
adalah benar-benar jauh dari ruh Islam dan mengingatkan kita
pada aliran kebatinan Gatholoco di Jawa. Sekte ini pada masa
Aga Khan, sewaktu Inggris berkuasa di India, demikian Ahmad
Syalabi  menjelaskan,  dijadikan  sebagai  alat  untuk
menghancurkan Islam dan menguasai ummat Islam dengan hak dan
kewajiban yang saling menguntungkan kedua belah pihak.35
Taktik Inggris ini rupanya sama dengan yang dilakukannya
terhadap  golongan  Ahmadiyah,  yaitu  untuk  membantu
kepentingan Inggris di India. Dalam kerjasamanya dengan
Inggris, aliran Batiniyyah atau Isma'iliyyah ini, mendapat
kebebasan menyebarkan pahamnya di koloni-koloni Inggris, dan
sebagai imbalannya, aliran ini harus patuh pada Inggris.
 
2. SYI'AH ISNA 'ASYARIYYAH
 
Aliran ini lebih luas pengaruhnya dan lebih kuat posisinya
sampai hari ini bila dibandingkan dengan pengaruh dan posisi
aliran-aliran Syi'ah lainnya. Mayoritas pengikut sekte ini
tinggal di Iran dan Irak. Aliran ini didirikan sesudah abad
ke-3 H, akan tetapi ada pula yang berpendapat, bahwa ia
lahir sesudah hilangnya Muhammad al-Mahdi al-Muntazar secara
misterius pada tahun 260 H.
 
Keimaman pada sekte ini, sesudah Ja'far as-Sadiq, adalah
Musa al-Kazim, sesudah itu jabatan imam dipegang oleh
puteranya, 'Ali Rida. Dialah satu-satunya Imam Syi'ah dari
Ahlul-Bait  yang  diangkat sebagai putera mahkota oleh
Khalifah al-Ma'mun dari dinasti  'Abbasiyyah.  Kemudian
keimaman  sesudahnya  beralih kepada puteranya Muhammad
at-Taqi, dan selanjutnya ia pun digantikan oleh puteranya
'Ali an-Naqi atau al-Hadi. Ia tinggal di Madinah dan memberi
pengajaran di sana. Akibat kritik-kritiknya yang tajam
terhadap Khalifah al-Mu'tasim, ia dipenjarakan di Samarra
sampai wafatnya tahun 254 H/ 868 M dalam usia 40 tahun.
Selanjutnya  keimaman  beralih  kepada puteranya, Hasan
al-'Askari, yang dikenal sebagai Imam yang tekun  dan
menguasai beberapa bahasa.
 
                      (bersambung 7/8)
 
-------------------------------------------------
Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif
Drs. Muslih Fathoni, M.A.
Edisi 1 Cetakan 1 (1994)
PT. RajaGrafindo Persada
Jln. Pelepah Hijau IV TN.I No.14-15
Telp. (021) 4520951 Kelapa Gading Permai
Jakarta Utara 14240

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team