Faham Mahdi Syi'ah dan
Ahmadiyah dalam Perspektif

oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 
BIBLIOGRAFI
oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.
 
Abu Zahrah, Muhammad. Tarikhul-Mazahibul-Islamiyyah.
   Darul-Fikril-'Arabi, tt.
 
Ahmad Amin, Duhal-Islam. Juz III, cet. VII. Qahirah:
   Maktabah an-Nahdatul-Misriyyah, tt.
 
----------, Zuhurul-Islam. Juz IV. Qahirah: Maktabah
an-Nahdatul-Misriyyah, 1964.
 
----------, Fajrul-Islam. Singapura: Sulaiman Mar'i,
   1965
 
Ahmad, al-Mahdi Lidinillah. Kitabul-Munyah wal-'Amal fi
   Syarhil-Milal wan-Nihal. Beirut: Darul-Fikr, 1979.
 
Ahmad Syalabi. Mausu'atut-Tarikhil-Islami
   wal-Hadaratil-Islamiyyah. Juz III, Qaihrah: Maktabah
   an-Nahdatul-Misriyyah, 1978.
 
'Ali, K. History of India, Pakistan, and Bangladesh. Dacca:
   'Ali Publications, 1980.
 
'Ali, Maulana Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad of Qadian: His
   Life and Mission. Lahore: Ahmadiyyah Anjuman Isha'at
   Islam, 1959.
 
'Ali, Syed Amir. Api Islam. Terj. HB. Jasin, Jakarta: Bulan
   Bintang, 1978.
 
Anawati, G.C. Filsafat, Teologi dan Mistik, ed. H.L. Beck
   dan N.J.B. Kaptein, jilid. I: Pandangan Barat Terhadap
   Literatur Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi
   Islam. Jakarta: INIS, 1988.
 
Al-Bahi, Muhammad. Al-Janibul-Ilahi min Tafkiril-Islami, Juz
   II, Qahirah: Daru Ihya'il-Kutubil-'Arabiyyah 'Isa
   al-Babi al-Halabi, 1948.
 
----------, Al-Fikrul-Islami fi Tatawwurihi. Mesir:
   Darul-Fikr, 1971.
 
Departemen Agama. Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan
   Penyelenggara Penterjemahan al-Quran, 1979.
 
Potensi Organisasi Keagamaan Ahmadiyyah Qadian, Bagian II.
   Laporan Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan
   Agama tahun 1984-1985, Kanwil Depag Jawa Tengah,
   Semarang, 1985.
 
Djoyosugito, Susmoyo. Hasrat Mirza Ghulam Ahmad Bukan Nabi
   Hakiki. Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyyah Lahore
   Indonesia, 1984.
 
Donalson, Dwight, M. 'Aqidah as-Syi'ah, Terj. dalam Bahasa
   Arab, Mesir Maktabah as-Sa'adah, tt.
 
Ad-Dihlawi, Syah 'Abdul 'Aziz Ghulam Hakim. At-Tuhfatul-Isna
   'Asyariyyah, Ed. Sayyid Mahmud Syukri al-Alusi.
   Istambul-Turki: Isik Kitabevi, 1980.
 
Fazlur Rahman. Islam. Chicago and London: University of
   Chicago Press, 1977.
 
Garib, 'Adullah Muhammad. Sunnah dan Syi'ah Mungkinkah
   Dipertemukan, Terj. Mustafa Mahdami dan Hasan Husain.
   Surabaya: Pustaka Anda, 1984.
 
Gibb, H.A.R. Modern Trends in Islam, New York: Octagon Books
   A Division of Farar Straus and Giroux, 1978.
 
Gibb, H.A.R. and Kramers, Eds. Shorter Encyclopedia of
   Islam. Leiden: E.J. Brill, 1947.
 
Ghulam Ahmad, Mirza. Itmamul-Hujjah 'Alal-Lazi Lajja wa
   Zaga'anil-Mahajjah. Lahore: Kalzar Muhammadi,
   1311 H/1892 M.
 
----------, .Hamamatul-Busyra Ila Ahlil-Mekkah wa Sulaha'i
   ummil Qura. Sialkot: Al-Munsyi Ghulam Qadir al-Fasih,
   1389 H.
 
Ibnul-Asir. Al-Kamil fit-Tarikh, Juz II. Darus-Sadr, 1965.
 
Kartodirdjo, Sartono. Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan,
   1984.
 
Khaldun, 'Abdur Rahman ibn. Muqaddimah Ibn Khaldun.
   Darul-Fikr, tt.
 
Lubis, H.M. Arsyad Talib. Imam Mahdi. Medan: Firma
   Islamiyyah, 1967.
 
Al-Maududi, Abul-Ala. Ma Hiyal-Qadiyaniyyah. Kuwait:
   Darul-Qalam, 1969.
 
Muhammad 'Abduh. Risalatut-Tauhid. Mesir Maktabah wa
   Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladih, 1979.
 
Muhammad Isma'il, Sya'ban. Ma'al-Quranil-Karim. Qahirah:
   Darul-Ittihadil-'Arabi Lit-Tiba'ah, 1978.
 
Al-Mus-awi, Syarafuddin. Dialog Sunnah dan Syi'ah, Terj.
   Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1983.
 
Nahdi, Saleh A. Masalah Imam Mahdi. Surabaya: Raja Pena,
   1966.
 
Nasution, Harun. Teologi Islam, Cet. II. Jakarta: Yayasan
   Penerbit Universitas Indonesia, tt.
 
Qattaan, Mana' Khalil. Mabahis fi 'Ulumil-Quran.
   Mansyuratul-'Asril-Hadis, 1973.
 
Rida, Muhammad Rasyid. Al-Wahyul-Muhammadi. Beirut:
   al-Maktabul-Islami, l971.
 
Rasyidi, H.M. "Imam Mahdi dan Harapan Akan Keadilan,"
   Prisma, VI (Januari, 1977).
 
Shadiq, H.A. Muhammad. Analisa Tentang Khatam an-Nabiyyin.
   Jamaat Ahmadiyah Indonesia, 1984.
 
----------, "Kedatangan al-Masih dan al-Mahdi," dalam Sinar
   Islam II (Februari, 1980).
 
Shiddiqi, Nouruzzaman. Syi'ah dan Khawarij Dalam Perspektif
   Sejarah. Yogyakarta: Bidang Penerbit Pusat Latihan
   Penelitian Pengembangan Masyarakat, 1985.
 
As-Siyalkoti, Nazir Ahmad. Al-Qaulus-Sarih fi Zuhuril-Mahdi
   wal-Masih. Lahore: Nawa'i Waqt Printers Ltd.;
   1389 H/1970 M.
 
Asy-Syahrastani, 'Abdul-Fath, 'Abdul-Karim.
   Al-Milalwan-Nihal, Beirut: Darul-Fikr, tt.
 
Smith, Wilfred Cantwell. Modern Islam in India. New Delhi:
   Usha Publication, 1979.
 
Stoddard, Lothrop. Dunia Baru Islam, Terj. Panitia Penerbit.
   Jakarta: Panitia Penerbit, 1966.
 
Subhi as-Salih. Mabahisul-Quranil-Karim. Qahirah:
   Darul-Ittiha dil-'Arabi Lit-Tiba'ah, 1977.
 
Tim Dakwah PB GAI. Akidah Gerakan Ahmadiyyah Lahore
   Indonesia. Bagian Tabligh dan Tarbiyah, 1966.
 
Watt, W. Montgomery. The Majesty That Was Islam. London:
   Sidgwick & Jackson, 1974.
 
Woslvy, Peter. The Trumpet Shall Sound. New York: Schocken
   Book, 1974.
 
Zahir, Ihsan Ilahi, As-Syi'ah wat-Tasyayyu'. Lahore
   Pakistan: Iradah Tarjuman as-Sunnah, 1984.
 
-------------------------------------------------
Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif
Drs. Muslih Fathoni, M.A.
Edisi 1 Cetakan 1 (1994)
PT. RajaGrafindo Persada
Jln. Pelepah Hijau IV TN.I No.14-15
Telp. (021) 4520951 Kelapa Gading Permai
Jakarta Utara 14240

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team