Kebebasan Wanita Jilid 1

oleh Abdul Halim Abu Syuqqah

 

Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Pengantar Dr. Yusuf Qardhawi
(Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3

Bab. I. PENDAHULUAN

 1. LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU
 2. EMA PENULISAN
 3. METODE PENULISAN BUKU
 4. HASIL-HASIL KAJIAN
  1. Karakteristik Wanita
  2. Pakaian dan Perhiasan
  3. Keterlibatan Wanita dalam Kehidupan Sosial
  4. Keluarga
  5. Bidang Seksual
 5. APAKAH BUKU INI MENGAJAK PADA PETUNJUK?
 6. ANTARA PERINGATAN ALLAH DAN RASUL-NYA DENGAN PERINGATAN KAWAN-KAWAN
  1. Aisyah Menolak Pandangan Umar dan Ibnu Umar
  2. Aisyah dan Ummu Salamah Menolak Pandangan Abu Hurairah dan al-Fadhal bin Abbas
  3. Aisyah Menentang Pandangan Abdullah bin Amru
  4. Aisyah Menentang Pandangan Ibnu Abbas
  5. Ibnu Umar Menentang Pandangan Ibnu Abbas
  6. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Zaid bin Tsabit
  7. Imran bin Hushain Menentang Pendapat Umar ibnul Khattab
  8. Ali bin Abi Thalib Menentang Pendapat Utsman bin Affan
  9. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Ibnuz Zubair
 7. UCAPAN TERIMA KASIH
 8. DOA DAN PERMOHONAN MAAF
 9. HIMBAUAN KEPADA PEMBACA

Bab. II. KARAKTERISTIK WANITA DALAM AL-QUR'AN

Pasal 1. Sebagian Karakteristik Wanita
 1. PENDAHULUAN
 2. LAKI-LAKI DAN WANITA DARI ASAL YANG SAMA
 3. TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN SEORANG WANITA
 4. PEMBEBASAN WANITA DARI KEZALIMAN JAHILIAH
 5. PEMBEBASAN WANITA DARI PENGHARAMAN HAL YANG BAIK
 6. WANITA DIJADIKAN HARTA WARIS DAN BENDA, SERTA PENYEMPITAN KEBEBASAN DALAM PERKAWINAN
 7. BURUKNYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT PERKAWINAN
 8. PENEGASAN TENTANG KARAKTERISTIK WANITA
 9. KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN WANITA UNTUK MEMILIH ANTARA IMAN DAN KUFUR
 10. KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA
  1. Wanita adalah Ketenteraman bagi Laki-laki
  2. Kepemimpinan di Tangan Laki-laki
  3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Istri
  4. Berdandan dan Melemah ketika Perdebatan adalah Bagian dari Ciri Wanita
  5. Pengaturan Poligami
  6. Pengaturan Talak
  7. Hak Wanita yang Ditalak dan Janda
   1. Hak Kembali kepada Suami Sesudah Ditalak
   2. Hak Menyusui Anak dari Suami yang Menalaknya
   3. Hak Menentukan Penyapihan Anaknya dengan Bermusyawarah Bersama Suami yang Menalaknya
   4. Hak Berdandan dan Menerima Peminang setelah Berakhir Masa 'Iddahnya
   5. Persamaan Suami dengan Istri dalam Hal Bebas dari Tuduhan dan Kekuatan Sumpah
 11. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MASALAH WARISAN
  1. Penetapan Prinsip Keikutsertaan
  2. Bagian Anak Laki laki dan Perempuan
  3. Bagian Bapak dan Ibu
  4. Bagian Suami dan Istri
  5. Bagian Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan
 12. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEWAJIBAN BERHIJRAH DARI NEGERI KUFUR (JIKA DIA BUKAN DARI KALANGAN TERTINDAS)
 13. KEIKUTSERTAAN WANITA BERHIJRAH KE MADINAH
 14. KEIKUTSERTAAN WANITA MEMBA'IAT RASULULLAH SAW.
 15. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM TOLONG-MENOLONG DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
 16. BERSAMA KAUM LAKI-LAKI MENGHADAPI KESULITAN DAN BENCANA
 17. MENYERTAI SUAMI DALAM BERMUBAHALAH
 18. TANGGUNG JAWAB WANITA MENYANGKUT MASALAH PIDANA
 19. WANITA BERHAK MENJADI SAKSI DAN KESAKSIANNYA SETENGAH DARI KESAKSIAN LAKI-LAKI
 20. MENJAGA CITRA DAN MARTABAT (NAMA BAIK) WANITA
 21. DAHSYATNYA FITNAH YANG TERJADI ANTARA LAKI-LAKI DAN WANITA
 22. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERTEMU DENGAN KAUM LAKI-LAKI
  1. Pada Zaman Ibrahim a.s.
  2. Pada Zaman Musa a.s.
  3. Pada Zaman Sulaiman a.s.
  4. Pada Zaman Muhammad saw.
 23. ETIKA BERTEMU DENGAN KAUM LAKI LAKI
  1. Menahan Pandangan
  2. Menutup Seluruh Tubuh Selain Wajah dan Kedua Telapak Tangan
  3. Tenang dan Terhormat dalam Gerak-Gerik
  4. Serius dan Sopan dalam Berbicara
Pasal 2. Sikap-sikap yang Baik dalam Al-Qur'an
 1. IBU MUSA DAN KEPATUHANNYA TERHADAP PERINTAH ALLAH
 2. SAUDARA PEREMPUAN MUSA A.S. DAN KEHEBATAN SIASATNYA
 3. GADIS KOTA MADYAN DAN KEKUATAN FIRASATNYA
 4. ISTRI FIR'AUN ADALAH PERUMPAMAAN DALAM KEIMANAN
 5. ISTRI IMRAN MENAZARKAN BAYI YANG ADA DALAM RAHIMNYA UNTUK KEPENTINGAN AGAMA ALLAH
 6. KHAULAH BINTI TSA'LABAH MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA RASULULLAH SAW.
 7. KEPRIBADIAN TOKOH-TOKOH WANITA
  1. Balqis Ratu Saba'
   1. Memimpin Kerajaan yang Luas dan Kaya
   2. Suka Bermusyawarah dengan Para Petinggi Negara
   3. Memahami Risiko yang Terjadi dan Kebijaksanaan Politiknya
   4. Cepat Tanggap Terhadap Kebenaran
  2. Maryam Putri Imran
   1. Dinazarkan kepada Allah ketika Masih dalam Perut Ibunya
   2. Allah Menerimanya dengan Baik
   3. Maryam Mengandung Nabi Isa Tanpa Bapak Sebagai Tanda (Kebesaran Allah) Bagi Manusia
   4. Tuduhan Bohong Kaum Yahudi terhadap Maryam yang Suci
   5. Allah SWT Memilih Maryam atas Segala Wanita di Dunia
   6. Allah SWT Menjadikan Maryam sebagai Teladan (dalam perjalanan hidup dan kemuliaan sifat-sifatnya)

Bab. III. KARAKTERISTIK WANITA DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM

Pasal 1. Beberapa Karakteristik Wanita Muslimah
 1. KEMANDIRIAN KARAKTER WANITA
  1. Bersama Laki-laki Wanita Menerima Seruan Allah Sejak Hari Pertama
  2. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya
  3. Wanita yang Mengajak Kaumnya Beriman
 2. HAK WANITA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (SAMPAI KE TINGKAT YANG BISA MEMBANTUNYA MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB)
 3. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MERIWAYATKAN SUNNAH DAN MENGAJARKANNYA
 4. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN IBADAH YANG DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH
  1. Shalat Fardu
  2. Shalat Gerhana
  3. Shalat Jenazah
  4. I'tikaf
  5. Haji
 5. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM PERAYAAN UMUM
  1. Pesta Perkawinan
  2. Pesta Hari Raya
  3. Pesta Penyambutan
 6. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MELAYANI MASYARAKAT (DENGAN MENGIKUTI BERBAGAI MACAM KEGIATAN SOSIAL)
  1. Bekerjasama dalam Perayaan
  2. Menyediakan Tempat dan Makanan bagi Para Tamu
  3. Berkiprah dalam Pelayanan Masyarakat
 7. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DAN MELURUSKAN JALANNYA (DENGAN MENGIKUTI KEGIATAN POLITIK)
  1. Meninggalkan Kampung Halaman untuk Menjauhkan Diri dari Masyarakat Kafir
  2. Usaha Memilih Pengganti Penguasa (untuk menjaga keamanan negara pada saat negara mengalami krisis)
  3. Menentang Penguasa yang Zalim
 8. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM ANGKATAN BERSENJATA (DENGAN MENGlKUTI KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN KODRATNYA)
  1. Bekerja dalam Bidang Konsumsi, Kesehatan, dan Transportasi
  2. Bekerja di Bagian Belakang Garis Pertempuran dalam Bidang Konsumsi dan Perawatan
 9. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN PROFESI (YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA)
  1. Bekerja dalam Bidang Pertanian
  2. Bekerja dalam Bidang Peternakan
  3. Bekerja dalam Bidang Perawatan
 10. KEDUDUKAN WANITA DI TENGAH KELUARGA (ISTRI SALEHAH ADALAH PERHIASAN DUNIA YANG TERBAIK)
 11. HAK WANITA UNTUK MEMILIH PASANGAN
 12. TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA
  1. Tanggung Jawab Laki-laki
  2. Tanggung Jawab Wanita
 13. KERJASAMA SUAMI DENGAN ISTRI (AGAR TANGGUNG JAWAB TERTUNAIKAN)
  1. Kerjasama dalam Memimpin (melalui introspeksi dan musyawarah)
  2. Kerjasama dalam Memberi Nafkah
  3. Kerjasama dalam Mengasuh dan Mendidik Anak anak
  4. Kerjasama dalam Menangani Urusan Rumah Tangga
  5. Hak Wanita Meminta Cerai kepada Suami
 14. KEMULIAAN ALLAH UNTUK WANITA
  1. Kemuliaan Allah untuk Wanita Sebagai Istri
   1. Khadijah binti Khuwailid
   2. Aisyah binti Abu Bakar
  2. Kemuliaan Allah kepada Fathimah binti Rasulullah saw. sebagai Anak Perempuan
 15. KEMULIAAN YANG DIBERIKAN RASULULLAH SAW. KEPADA WANITA
  1. Ibunda Nabi saw.
  2. Istri Nabi saw.
  3. Putri Nabi saw.
  4. Cucu Wanita Nabi saw.
  5. Ibu Pengasuh Nabi saw.
  6. Kaum Wanita Secara Umum
 16. ISLAM MENGANJURKAN PENJAGAAN TERHADAP WANITA SEBAIK MUNGKIN
  1. Menjaga Ibu
  2. Menjaga Saudara Wanita
  3. Menjaga Istri
  4. Menjaga Anak Perempuan
  5. Menjaga Budak Perempuan
 17. MENYEBUTKAN NAMA WANITA
 18. MENYEBUTKAN RUPA ATAU BENTUK WANITA
 19. MENYEBUTKAN BERBAGAI KISAH NYATA WANITA
Pasal 2. Beberapa Sikap Mulia Wanita
 1. BERKORBAN DI JALAN ALLAH
 2. SANGAT MENDAMBAKAN KESEMPURNAAN
 3. SENANG BERIBADAH
 4. BERSEDEKAH DAN BERINFAK
 5. BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA (SELAGI MEREKA HIDUP DAN SETELAH MEREKA WAFAT)
 6. PENUH TAWAKAL KEPADA ALLAH
 7. SABAR DALAM MENGHADAPI COBAAN
 8. KONSISTEN MENJAGA KEHORMATAN DIRI
 9. CEPAT MENGAKUI DOSA ATAU KESALAHAN
 10. MINTA DIRAJAM DEMI MENYUCIKAN DIRI
Pasal 3. Kekuatan Pribadi Muslimah serta Kesadarannya akan Hak dan Kewajiban
 1. KAUM WANITA MENUNTUT KESEMPATAN BELAJAR
 2. ASMA BINTI SYAKL MENGESAMPINGKAN RASA MALU
 3. SUBAI'AH BINTI AL HARITS BERUSAHA MENEMUKAN KEYAKINAN
 4. SEORANG WANITA KHATS'AM MEMIKIRKAN HUKUM MENGHAJIKAN BAPAKNYA
 5. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK PEMILIHAN SUAMI
  1. Khansa binti Khidam Mengadu karena Dikawinkan Padahal Dia Tidak Suka
  2. Barirah Mempertahankan Haknya Meskipun Ada Syafaat Nabi saw.
  3. Seorang Wanita Memilih Laki-laki yang Paling Mulia dan Menawarkan Diri kepadanya
 6. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK BERPISAH DENGAN SUAMINYA
  1. Istri Tsabit bin Qais Mempertahankan Hak Perceraian
  2. Atikah binti Zaid Mempertahankan Hak Menghadiri Shalat Jamaah
 7. SEORANG WANITA BERKARYA UNTUK MENDAPATKAN UANG
  1. Zainab binti Jahsy Berkarya dengan Keterampilan Tangannya Sendiri dan Bersedekah
  2. Zainab Istri Ibnu Mas'ud Berusaha Sendiri serta Menafkahi Suami dan Anak Yatim
 8. KAUM WANITA MENGHADIRI PERTEMUAN UMUM DI MASJID
  1. Ummu Kaltsum binti Abu Mu'ith Berhijrah untuk Menyelamatkan Agama
  2. Ummu Haram Memohon Mati Syahid Bersama Pasukan Marinir
  3. Ummu Hani Melindungi Prajurit dan Mengadukan Pencegahan oleh Saudara Laki-lakinya
  4. Hindun binti Utbah Mengucapkan Selamat kepada Rasulullah saw. Setelah Dia Masuk Islam
  5. Ummu Aiman Gelisah dan Sedih karena Putusnya Wahyu dengan Wafatnya Nabi saw.
  6. Zainab binti al-Muhajir Berdialog dengan Abu Bakar
  7. Hafshah binti Umar Menyadarkan Abdullah bin Umar
  8. Ummu Ya'qub Berdialog dengan Abdullah bin Mas'ud
  9. Ummu Darda Menentang Beberapa Perilaku Khalifah Abdul Malik bin Marwan
Pasal 4. Pasal Keempat. Kepribadian Wanita
 1. SARAH ISTRI IBRAHIM A.S.
  1. Kecantikan yang Luar Biasa
  2. Tenang Menghadapi Cobaan
  3. Penuh Tawakal kepada Allah
  4. Pintar dan Memahami Risiko yang Dihadapi
  5. Allah Memuliakan Sarah
  6. Ikut Menerima Tamu dan Berita Gembira dari Para Malaikat
 2. HAJAR IBU ISMAIL A.S.
  1. Penuh Tawakal Kepada Allah
  2. Tetap Tenang Meskipun Berada di Daerah Terpencil
  3. Allah Memuliakan Hajar
  4. Menggeluti Kehidupan dan Arif dalam Berbuat
 3. KHADIJAH BINTI KHUWALID ISTRI RASULULLAH SAW.
  1. Bergaul Baik dengan Suami
  2. Sangat Cerdas dan Tawakal
  3. Penuh Kasih Sayang dan Perhatian terhadap Suami
  4. Melahirkan Keturunan yang Saleh
  5. Rasulullah saw. sangat Mencintai Khadijah r.a.
  6. Rasulullah saw. Memuliakan Khadijah r.a.
  7. Rasulullah saw. Senantiasa Mengingat Khadijah r.a.
  8. Allah Memuliakan Khadijah r.a.
 4. FATHIMAH AZ-ZAHRA PUTRI RASULULLAH SAW.
  1. Penuh Perhatian terhadap Ayah
  2. Menikah dengan Ali bin Abu Thalib
  3. Sabar dan Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga
  4. Kemarahan Rasulullah saw. dalam Membela Fathimah
  5. Rasulullah saw. Memuliakan Fathimah, Suami, dan Kedua Putranya
  6. Mirip Fathimah dan Putranya
  7. Allah Memuliakan Fathimah
 5. AISYAH UMMUL MUKMININ
  1. Lingkungan Khusus Tempat Aisyah r.a. Dibesarkan
  2. Allah Memilih Aisyah r.a. sebagai Istri Rasulullah saw.
  3. Resepsi Perkawinan Aisyah r.a.
  4. Kedudukan Aisyah r.a. dalam Bidang Keilmuan
   1. Antusias Menuntut Ilmu
   2. Bukti atau Dalil tentang Ilmu Aisyah r.a.
   3. Majelis Taklim di Rumah Aisyah r.a.
   4. Tanggapan Aisyah r.a. terhadap Para Sahabat
  5. Sikap Rendah Hati dan Tanggung Jawab Ilmiah Aisyah r.a.
  6. Minat Aisyah untuk Mencapai Ketinggian Derajat
   1. Sebelum Ayat Hijab Diturunkan
   2. Setelah Ayat Hijab Diturunkan
  7. Penuturan Aisyah r.a. tentang Kelebihan Keluarga Rasulullah saw.
  8. Sifat Zuhud dan Pemurah Aisyah r.a.
  9. Sifat Wara Aisyah r.a.
  10. Keberanian Aisyah
  11. Benar dalam Meriwayatkan Hadits
  12. Ujian Berat dan Kasus Berita Bohong
  13. Kemuliaan dari Allah untuk Aisyah r.a.
  14. Kemuliaan dari Rasulullah saw. untuk Aisyah r.a.
  15. Kemuliaan dari Para Sahabat untuk Aisyah r.a.
 6. UMMU SALAMAH UMMUL MUKMININ
  1. Ummu Salamah Hijrah ke Habasyah
  2. Rasulullah saw. Memuliakan Suami Ummu Salamah (Abu Salamah)
  3. Bersabar Demi Mematuhi Perintah Rasulullah saw.
  4. Kesetiaan Ummu Salamah kepada Suaminya (Abu Salamah)
  5. Perkawinan Ummu Salamah dengan Rasulullah saw.
  6. Kepedulian Ummu Salamah terhadap Masalah Umum dan Keseriusannya dalam Mendengarkan Pidato Pemimpin Islam
  7. Keberanian Ummu Salamah
  8. Ummu Salamah Penuh Perhatian terhadap Anak-anaknya
  9. Ummu Salamah Memiliki Akal Cerdas dan Saran yang Bermanfaat
  10. Ummu Salamah Meriwayatkan Hadits
 7. ZAINAB BINTI JAHSYI UMMUL MUKMININ
  1. Perkawinan Zainab dengan Rasulullah saw. Berdasarkan Perintah Allah SWT
  2. Sangat Rajin Mengerjakan Shalat Istikharah
  3. Keistimewaan Walimah Perkawinan Zainab
  4. Ayat Hijab Turun pada Pagi Hari Walimah Perkawinan Zainab
  5. Kedudukan Zainab di Sisi Rasulullah saw.
  6. Memiliki Banyak Keutamaan
  7. Kebanggaan Diri Zainab atas Istri istri Nabi saw.
  8. Paling Cepat Menyusul Nabi saw.
 8. UMMU SULAIM AL-GHUMAISHA BINTI MILHAN
  1. Perkawinan Ummu Sulaim Sangat Istimewa
  2. Keutamaan Suami Ummu Sulaim
  3. Penuh Perhatian dan Kesabaran terhadap Suami
  4. Perhatian Rasulullah saw. terhadap Ummu Sulaim
  5. Perhatian Ummu Sulaim dan Keluarganya terhadap Rasulullah saw.
  6. Cerdas dan Penuh Tawakkal kepada Allah
  7. Ikut Berbai'at dan Menepati Janji
  8. Memiliki Sifat Malu yang Positif
  9. Ikut Serta dalam Berjihad
 9. ASMA BINTI ABU BAKAR PEMlLIK DUA IKAT PINGGANG
  1. Sejak Kecil Peduli terhadap Masalah Umum
  2. Berkembang dengan Baik
  3. Perkawinan Asma dengan Pendukung Setia Rasulullah saw.
  4. Hijrah dan Melahirkan Anak Pertama bagi Kaum Muhajirin
  5. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga
  6. Bergaul Harmonis dengan Suami
  7. Sifat Wara' dan Keinginannya untuk Melaksanakan Syari'at Allah
  8. Pengorbanan Asma pada Jalan Allah
  9. Rajin Beribadah dan Menuntut Ilmu
  10. Ilmu dan Kealiman Asma
  11. Keberanian dan Ketegasan Asma dalam Memberikan Penjelasan
 10. ASMA BINTI UMAIS ISTRI TIGA SAHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA
  1. Masuk Islam Sejak Dini dan Hijrah ke Habasyah
  2. Keberanian Moralitas
  3. Melaksanakan Haji ketika Hamil Tua
  4. Penuh Perhatian terhadap Anak dan Suami
  5. Kesaksian Rasulullah saw. terhadap Asma
 11. UMMU ATHIYYAH AL-ANSHARIYYAH
  1. Ikut Berbai'at
  2. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Rasulullah saw.
  3. Ikut Berjihad
  4. Memahami Sunnah
  5. Dalam Kesedihan Tetap Mematuhi Syariat
  6. Memuliakan Rasulullah saw. dengan Kalimat Khusus
 12. FATHIMAH BINTI QAIS
  1. Menikah Atas Saran Rasulullah saw.
  2. Memahami Al-Qur'an dan Sunnah serta Memprotes Pendapat Beberapa Tokoh
  3. Pemurah kepada Tamu
  4. Peduli terhadap Urusan Umat Islam
Pasal 5. Salah Paham atas Hadits-hadits Sahih tentang Karakter Wanita
 1. HADITS PERTAMA
 2. HADITS KEDUA
  1. Pengertian Umum
  2. Pengertian Khusus
 3. HADITS KETIGA
  1. Pengertian Khusus Hadits
 4. HADITS KEEMPAT
Pasal 6. Beberapa Komentar tentang Kepribadian Wanita Muslimah
 1. KEBEBASAN KEPRIBADIAN WANITA
 2. URGENSI MEMELIHARA KEKHUSUSAN KEPRIBADIAN WANITA
 3. FAKTOR PENUNJANG PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN WANITA
  1. Pelurusan atas Persepsi tentang Kepribadian Wanita Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah
  2. Melaksanakan Kewajiban Agama
  3. Menggunakan Hak yang Ditetapkan Syariat
 4. ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DENGAN WANITA MUSLIM
  1. Teladan Nabi saw. dalam Memperlakukan Istri
  2. Teladan Nabi saw. dalam Memperlakukan Anak Perempuan
  3. Teladan Nabi saw. dalam Memperlakukan Wanita Muslimah
  4. Teladan Nabi saw. dalam memperlakukan Wanita Nonmuslim
  5. Wanita dan Pencapaian Kesempurnaan

(sesudah)


Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah)
Abdul Halim Abu Syuqqah
Penerjemah: Drs. As'ad Yasin
Juni 1998
Penerbit Gema Insani Press
Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388

Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team

HREF="Pengantar1.html">sesudah)


Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah)
Abdul Halim Abu Syuqqah
Penerjemah: Drs. As'ad Yasin
Juni 1998
Penerbit Gema Insani Press
Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388

Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team